Blog

Profesor Ing. Jaroslav Husár, CSc. – „doyen“ slovenskej ekonomickej vedy

V roku 2021 začal profesor Jaroslav Husár zverejňovať na portáli www.reminiscencie-súčasnosť.sk  zaujímavé informácie o osobnostiach slovenského ekonomického života z histórie a s premietnutím na súčasnosť. Tak cenný informačný kanál je potrebný a prináša zainteresovaným potešenie a verejnosti cenné informácie o ekonomických odborníkoch zo Slovenska.

Profesor Branislav Ivanović – excelentný štatistik

Prof. Ivanovič získal titul Dr.na Sorbone, ktorá bola založená v Paríži v rokoch 1253/57. Dodnes je excelentnou univerzitou a za jeho čias z 15 000 uchádzačov prijali 1 500 ako to spomínal na prednáškach už vtedy bola najväčším centrom vysokoškolského štúdia vo Francúzsku. Profesor Branislav Ivanović bol moji dekanom na postgraduálnom štúdiu v rokoch 1963 – dec. 1965 v Belehrade. Štúdium organizoval „Jugoslovenski institut …
Čítať ďalej Profesor Branislav Ivanović – excelentný štatistik

Ing. Peter Zajac – Vanka,  národohospodár, prognostik

Zajac – Vanka bol predsedom Spolku národohospodárov, čo je pojem v slovenčine obrazotvornejší, ako Spolok ekonómov. Napísal dielo Ekonomika po kapitalizme (2017). Je to prvé a jediné ekonomické dielo na Slovensku o žiadúcej budúcnosti našej ekonomiky, o autorovej vízii. Svetová literatúra  podobné problémy rieši hlavne formu vedeckých článkov a aj diel ( P. F. Drucker, D. Schweickart).

Ing. Vladimír Lexa st. – aj chemik aj ekonóm

Narodil sa 8. mája 1937 v Bratislave. Vyštudoval Strednú priemyselnú školu chemickú. V roku 1961 získal titul inžiniera v odbore analytická chémia. Študoval aj na Právnickej fakulte UK Bratislava. Docentúru a ašpirantúru si urobil na STU v odbore odvetvové ekonomiky. Človek, ktorý sa, žiaľ, stretal s jednostranným pohľadom na jeho celú rodinu..

Globálna nerovnováha,  klesajúca hegemónia a potreba nového riešenia

Moja úvaha bola iniciovaná rozsiahlym článkom p. Hvozdíka „Stredná Európa nachádzaná a opätovne strácaná“, v Slovenskom slove. Ide totiž menovite aj o ekonomické problémy. Pozrime si problém hlbšie. Čitateľa nebudem zaťažovať číslami o nerovnováhach v EÚ, a to hlavne číslami z rovnice rovnováhy, lebo som ich už viackrát uverejnil, a to stav nerovnováhy na príklade ekonomiky USA.

Prof. Jaroslav Habr, DrSc., znalec svojho odboru

Jaroslav Habr sa narodil 29/7/1911. Na Vysokej škole obchodnej získal titul Ing. a aj doktorát obchodných vied. Bol asistentom veľkého českého ekonóma Prof. J. Macka. Založil a viedol Sociálne ekonomický ústav Ústrednej rady odborov. Po 1950 nemohol z politických dôvodov vykonávať svoju profesiu. Pracoval ako robotník a súkromne sa vzdelával v oblasti ekonomických aplikácií matematických metód. K vedeckej …
Čítať ďalej Prof. Jaroslav Habr, DrSc., znalec svojho odboru